Oportunitats d'innovació

L'objectiu general del curs és alinear als participants en una visió compartida del que és la salut del futur i com s’ha de treballar per a gestionar el canvi de forma eficient.

Els objectius formatius específics són:

 • Compartir els conceptes clau en innovació.
 • Conèixer les tècniques i les eines que permeten fer treball col·laboratiu de forma eficient en un context d’innovació i de canvi.
 • Construir un pla de treball compartit i consensuat per totes les persones participants que es pugui considerar un primer esborrany d’un crida a l’acció per emprendre els canvis.
Metodologia

L’estil d’aprenentatge descansa en els següents principis:

 • Focalització en la construcció gradual d’un mapa estructurat del procés de canvi a l’organització.
 • Estudi individual abans de les sessions de treball en grup posteriors.
 • Aplicar estratègies de debat i escolta activa.
 • Practicar amb una diversitat de tècniques per a facilitar la reflexió-acció creativa.
 • Interacció amb el professor-tutor en el progrés gradual de les tasques del curs.
Duració

La durada total del curs es de 18 hores distribuïdes en:

 • 6 hores Online tutoritzades (Autoaprenentatge amb tutor)
 • 12 hores de pràctica (taller, simulació, tècniques i exercicis…)

Projectes d'Innovació - Creativitat Col·lectiva

Amb aquest curs desenvoluparàs els coneixements i habilitats per entendre el desafiament de la innovació i per liderar un equip creatiu que generi idees amb potencial seguint un procés flexible però ben estructurat.

Metodologia

S'apliquen tècniques de les àrees de el disseny, la tecnologia i el negoci per tal de definir i posar en marxa un projecte d'innovació en un context que s'apodera els professionals i els facilita la connexió amb la resta de sistema i amb els pacients.

Per a qui és el curs?

Professionals que volen consolidar els seus coneixements d'innovació i participar en equips creatius.

Competències adquirides:
 • Identificar i comprendre els reptes de la innovació.
 • Estructurar propostes d'innovació en un context d'intel·ligència col·lectiva.
 • Aplicar les tècniques més apropiades en cada etapa del procés d'innovació.
 • Liderar equips creatius i promoure la cultura innovadora.
 • Dissenyar i desenvolupar iniciatives de participació i de consens.

Projectes d'Innovació - Gestió i Lideratge

Es parteix d’un repte ben identificat, amb cultura sòlida de creativitat, sabent innovar en equip i aplicant estratègies de participació amb l'objectiu de realitzar i posar a prova un prototip de la solució.

Metodologia

S’apliquen coneixements, habilitats i eines clàssiques de planificació i distribució de funcions, combinats amb la gestió de la incertesa i la novetat pròpies de la innovació.

L’equip treballarà de forma coordinada amb disciplina de projectes d’enginyeria –disseny connectant amb la metodologia de recerca, fins convertir la idea en una solució estructurada i viable.

Per a qui és el curs?

Professionals que volen gestionar projectes d’innovació connectant enginyeria, disseny i recerca.

Competències adquirides:
 • Reconèixer i definir objectius, tasques i etapes d’un projecte d’innovació.
 • Planificar i gestionar processos tècnic-creatius.
 • Definir i formalitzar un prototip i el seu pla de proves d’implementació.
 • Aplicar tècniques de co-creació amb usuaris per a desenvolupar i validar el prototip.
 • Connectar el disseny i l’assaig del prototip amb metodologia de recerca.

Projectes d'Innovació - Xarxa i Difusió

;Es parteix del prototip del projecte d’innovació i es vol fer un pas decisiu, portant al mercat la innovació que s’ha assajat i validat a dins de la organització.

Ara cal entendre la lògica i les funcions del negoci, amb independència de que es persegueixi el benefici comercial o; un model de difusió “non profit” sostenible.

Metodologia

La difusió i l'expansió de la innovació en xarxa, amb el model que més convingui, obre una nova dimensió del producte, del procés o del servei innovador. La recollida sistemàtica i massiva de dades permet pensar en el desenvolupament permanent del sistema en un nou marc de treball, en el que la innovació és compartida per una comunitat implicada, tant d’usuaris com de socis.

Per a qui és el curs?

Professionals que volen promoure la seva innovació més enllà de la pròpia organització.

Competències adquirides:
 • Coneixement sobre les funcions bàsiques de negoci.
 • Estratègies de gestió de col·lectius d’innovació en xarxa.
 • Formalització d'iniciatives empresarials.
 • Disseny basat en la gestió i el processament de dades.
 • Pràctica de les estratègies comercials i de màrqueting de la innovació.

Proyectos de Innovación- Creatividad Colectiva

Con este curso desarrollarás los conocimientos y habilidades para entender el desafío de la innovación y para liderar un equipo creativo que genere ideas con potencial siguiendo un proceso flexible pero bien estructurado.

Metodología

Se aplican técnicas de las áreas del diseño, la tecnología y el negocio con el fin de definir y poner en marcha un proyecto de innovación en un contexto que apodera los profesionales y los facilita la conexión con el resto del sistema y con los pacientes.

¿Para quién es el curso?

Profesionales que quieren consolidar sus conocimientos de innovación y participar en equipos creativos.

Competencias adquiridas:
 • Identificar y comprender los retos de la innovación.
 • Estructurar propuestas de innovación en un contexto de inteligencia colectiva.
 • Aplicar las técnicas más apropiadas en cada etapa del proceso de innovación.
 • Liderar equipos creativos y promover la cultura innovadora.
 • Diseñar y desarrollar iniciativas de participación y de consenso.
Michelle Catta-PretaJosep Maria Monguet Fierro

Projetos de Inovação - Criatividade Coletiva

Com este curso você desenvolverá os conhecimentos e habilidades para entender o desafio da inovação e para liderar uma equipe criativa que gera ideias com potencial seguindo um processo flexível mas bem estruturado.

Metodologia

Técnicas das áreas de design, tecnologia e negócios são aplicadas com o objetivo de definir e lançar um projeto de inovação num contexto que capacite o profissional e facilite a sua ligação com o resto do sistema e com os pacientes.

Para quem é este curso?

Profissionais que desejam consolidar seus conhecimentos de inovação e participar de equipes criativas.

Habilidades adquiridas:
 • Identifique e compreenda os desafios da inovação.
 • Estruturação de propostas de inovação em um contexto de inteligência coletiva.
 • Aplicar as técnicas mais adequadas em cada etapa do processo de inovação.
 • Lidere equipes criativas e promova a cultura inovadora.
 • Desenhar e desenvolver iniciativas de participação e consenso.